วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ความซื่อสัตย์ (Integrity)

...ขอต้อนรับเข้าสู่บล็อกของ Penpizzaa ด้วยความยินดีจ้า...

ความหมาย...คำว่า"ซื่อสัตย์" มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ว่า "ซื่อตรงและจริงใจ หรือ ไม่คิดคดทรยศ หรือ ไม่คดโกงและไม่หลอกลวง"
...ความซื่อสัตย์ หรือ ความสัจจริง ตรงข้ามกับการ"มุสา" คือการไม่โกหก เป็นการแสดงออกถึงจริยธรรมที่ดีงาม อันจะทำให้สังคมเต็มไปด้วยความจริงใจ ไว้เนื้อเชื่อใจกัน ถ้าบุคคลที่อยู่ในสังคมนั้นต่างพูดแต่ความจริง ไม่โกหกกัน


What is Integrity?

Integrity is a concept of consistency of actions, values, methods, measures, principles, expectations, and outcomes. In ethics, integrity is regarded as the honesty and truthfulness or accuracy of one's actions. Integrity can be regarded as the opposite of hypocrisy in that it regards internal consistency as a virtue, and suggests that parties holding apparently conflicting values should account for the discrepancy or alter their beliefs.
ข้อเปรียบเทียบคำว่าซื่อสัตย์กับคำอื่นๆ

- คำว่า สุจริต มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ว่า ความประพฤติดีงาม ความประพฤติชอ
- คำว่า ยุติธรรม มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ว่า ความเที่ยงธรรม ความชอบธรรม ความชอบด้วยเหตุผล
- คำว่า ซื่อสัตย์ ซื่อตรงและจริงใจ หรือ ไม่คิดคดทรยศ หรือ ไม่คดโกงและไม่หลอกลวง
....แม้คำเหล่านี้จะต่างกันเล็กน้อยที่ความหมาย แต่คำเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราทุกคน รวมถึงประชาชนคนไทยที่พึงมี
ประโยชน์ของความซื่อสัตย์

1.การได้รับความไว้วางใจ
2. ความน่าเชื่อถือ
3. ความซื่อสัตย์ทำให้คุณมีโอกาสทำงานใหญ่หรือสำคัญ
4. ตนเองได้รับความภาค ภูมิใจ
5. ลดความเครียดในชีวิต
6. การพูดจริงทำจริง
7.จะทำให้ได้รับเกรียติ เช่นผู้ที่ตายตายในสงคราม
8.จะเป็นที่รักใคร่ในหมู่เพื่อนฝูงและสังคมโดยทั่วไป
9.จะไม่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนกลับกลอก
10.คุณจะได้รับการยอมรับและการกล่าวถึงในทางที่ดีจากบุคคลรอบข้าง 
พฤติกรรมที่แสดงถึงความซื่อสัตย์และไม่ซื่อสัตย์     

นิทานเรื่อง สุนัขผู้ซื่อสัตย์
บ้านหลังหนึ่งเลี้ยงสุนัขเอาไว้เฝ้าบ้าน สุนัขตัวนั้น ซื่อสัตย์มากในยามกลางคืนขณะที่มันนอนหลับ หากได้ยินเสียงผิดปกติมันก็จะลุกขึ้นมาเห่าเสมอเพื่อ เตือนภัยเเก่เจ้าของบ้าน คืนหนึ่ง มันได้ยินเสียงฝีเท้าคนย่ำใบไม้ดังกรอบเเกรบ เเผ่วเบาที่ใกล้รั้วบ้านเเม้จะได้เห็นว่าเป็นใครมันก็ส่งเสียงเห่าคำรามขู่ไว้ก่อน เจ้าหัวขโมยจึงโยนเนื้อซุบยาเบื่อชิ้นหนึ่งเข้ามาในรั้ว สุนัขเฝ้าบ้านเดินเข้าไปดมๆ เเต่ก็ไม่กิน มันยังคงเห่าต่อไปจนกระทั่งเจ้าของบ้านออกมาดู เเล้วก็ช่วยกันจับขโมยได้ในที่สุด
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
อามิสสินบนใดๆ ก็ไม่สามารถซื้อความซื่อสัตย์ได้ ก็ถือเป็นตัวอย่างที่เหมาะกับสังคมไทยที่เต็มไปด้วยการทุจริต คอรัปชั่น ถ้าเราช่วยกันปลูกฝัง เยาวชนคนไทยให้มีความซื่อสัตย์ สังคมไทยในอนาคตก็คงมีแต่ความสงบสุข และเจริญ

- พฤติกรรมที่แสดงความซื่อสัตย์ เช่น  ซื่อตรงและจริงใจต่อทั้งตนเองและผู้อื่น  ไม่คิดคดทรยศ  ไม่คดโกงและไม่หลอกลวง
- พฤติกรรมที่แสดงความไม่ซื่อสัตย์ เช่น  พูดปด โกหก หลอกลวง ไม่จริงใจทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งการคิดคดโกง ทรยศ และหลอกลวง
เพลง ความซื่อสัตย์ 
...ความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของผู้ดี
หากว่าใครไม่มี ชาตินี้เอาดีไม่ได้
มีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดถมไป
คดโกงแล้วใคร จะรับไว้เข้าร่วมการงาน....
......เมื่อได้ฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกสะท้อนให้เห็นว่าหน้าที่หรือความรับผิดชอบของครอบครัว ที่จะต้องร่วมกันสร้างความซื่อสัตย์ให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นคือการสร้างจิตสำนึกขึ้นในตัวของบุคคลในครอบครัว  โดยเริ่มต้นที่ตนเองก่อน  โดยการทำตนเป็นคนซื่อสัตย์ต้นแบบ  ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัว  ต้องทำตนเป็นต้นแบบหรือแม่พิมพ์แห่งความซื่อสัตย์ต่อครอบครัว ขณะเดียวกันผู้คนในครอบครัวต้องร่วมกันแสดงพลังแห่งการสนองตอบ บนพื้นฐานของจิตสำนึกขึ้นมา นั่นคือการแสดงออกบนวิถีแห่งความซื่อสัตย์ ต่อกันในทุกรณี  จริงใจต่อพฤติกรรมที่แสดงออกต่อกัน บนพื้นฐานแห่งการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม  ในเมื่อแต่ละครอบครัวสร้างจิตสำนึกของความซื่อสัตย์ให้เกิดขึ้นในจิตใจที่บริสุทธิ์แล้ว  จิตสำนึกแห่งความซื่อสัตย์ย่อมต่อยอดออกไปสู่สังคมที่กว้างใหญ่โดยมิต้องสงสัย เพราะจิตสำนึกนั้นได้ฝังลึกลงไปในจิตใจของผู้คนในแต่ละครอบครัวแล้ว

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู

คำอธิบายรายวิชา
.....ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ไมโครซอฟต์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบเน็ตเวริ์ค ระบบซอฟต์แวร์ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศ ทักษาะการเข้าถึงสารสนเทศ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ฃและการอ้างอิง ฝึกปฏิบัติการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมได้


วัตถุประสงค์ในรายวิชา
.....เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบแล้วตามหลักสูตรจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้
1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของเทคโนโลยีสานสนเทศได้2. อธิบายความสันพันธ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศได้3. ยกตัวย่างเทคโนโลยีสารสนเทศได้และการสื่อสารในชีวิตจริงได้
4. อธิบายความหมายและความสำคัญของวิธีระบบได้
5. อธิบายความสันพันธ์ของวิธีระบบกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้
6. บอกความหมายและองประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ได้
7. อธิบายหน้าที่ขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้
8. บอกประเภทและคุนสมบัติของซอฟแวร์แต่ละประเภทได้
9. บอกความหมายและความสำคัญของอินเตอร์เน็ตได้
10. บอกความสำพันธ์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
11. อธิบายแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายได้
12. อธิบายวิธีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาได
13. ยกตัวอย่างโปรแกรมต่างๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้
14. สร้างสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนได้
15. นำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งที่เป็นสื่อทั่วไปและสื่อระบบเครือข่าย

...ให้นักศึกษาอ่านบทความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามให้ถูกต้อง..
.....1. คำว่า "เทคโนโลยี" หมายความว่าอย่างไร
.....2. คำว่า "เทคโนโลยีสารสสนเทศ" หมายความว่าอย่างไร
.....3. ให้ยกตัวอย่าง "เทคโนโลยีสารสนเทศ" ในชีวิตประจำวันมา 3 ตัวอย่าง พร้อมภาพประกอบ

>>ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นค่ะ

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

ฟังเพลงเพราะๆนะจ๊ะ